کرم روشن کننده

توضیحات محصول

دسته بندی:

رفع تدریجی و موثر لک های تیره پوسـت
روش مصــرف: شــب هــا، فــرآورده را بــر روی پوســت تمیــز و خشــک موضـع موردنظـر و لـک هـای تیـره و قهـوه ای اسـتفاده نماییـد. در طـی دوران مصرف روز ها از کرم ضد آفتاب مناسب استفاده شود.
توجــه: در صــورت مشــاهده هرگونــه التهــاب مصــرف را متوقــف و بــه پزشـک مراجعـه نماییـد. از اسـتعمال بـه دور چشـم هـا، سـطوح مخاطـی و زخـم هـای بـاز خـودداری نماییـد. در دمـای ١تـا ٣٠ درجـه سـانتی گـراد، به دور از تابش نور آفتاب و دسترس اطفال نگاهداری نمایید.

کرم روشن کننده